ผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
โทร. 02 199 5401
อีเมล [email protected]

- ว่าง -

รองเลขาธิการฯ

- ว่าง -

รองเลขาธิการฯ

- ว่าง -

รองเลขาธิการฯ

นางสาวโศรดา นาคบุตร

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(ผู้ตรวจสอบภายใน)
โทร. 02 199 5521
อีเมล [email protected]

นางณัฐนันท์ มากพานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการสำนักงาน
โทร. 02 199 5501
อีเมล [email protected]

นางณัฐนันท์ มากพานิช

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายประชุมคณะกรรมการ
โทร. 02 199 5502
อีเมล [email protected]

นางศศิวีณ์ ชินสกุลรัตนชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง
โทร. 02 199 5503
อีเมล [email protected]

นางณัฐนันท์ มากพานิช

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ
โทร. 02 199 5504
อีเมล [email protected]

นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และองค์กร
โทร. 02 199 5505
อีเมล [email protected]

นายสุทธิรักษ์ จรรยานิทัศน์

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
โทร. 02 199 5506
อีเมล [email protected]

นายธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงาน
ด้านการแข่งขันทางการค้า
โทร. 02 199 5507
อีเมล [email protected]

นางสุณี โกวิทวานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 02 199 5508
อีเมล [email protected]

นายอัครพล ฮวบเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
โทร. 02 199 5509
อีเมล [email protected]

ว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ
โทร. 02 199 5510
อีเมล [email protected]

ว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โทร. 02 199 5511
อีเมล [email protected]

นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล
การรวมธุรกิจ
โทร. 02 199 5512
อีเมล [email protected]

นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจ
สินค้าบริโภค
โทร. 02 199 5513
อีเมล [email protected]

นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจ
สินค้าอุปโภค
โทร. 02 199 55154
อีเมล [email protected]

นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ
โทร. 02 199 5515
อีเมล [email protected]

นางจอมขวัญ นิธิอุทัย อิเดะ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02 199 5516
อีเมล [email protected]or.th

นางจอมขวัญ นิธิอุทัย อิเดะ

ผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหา
ข้อเท็จจริงทั่วไป
โทร. 02 199 5517
อีเมล [email protected]

หม่อมหลวงปรียทิพย์ เทวกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
และประเมินงานสืบสวนสอบสวน
โทร. 02 199 5518
อีเมล [email protected]

นางสาวชาลินี ถนัดงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา
โทร. 02 199 5519
อีเมล [email protected]

นางสาวชาลินี ถนัดงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานคดี
โทร. 02 199 5520
อีเมล [email protected]

Skip to content