สขค. เดินหน้าต่อ ลุยตลาดค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์ เร่งสร้างความเข้าใจในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ณ จังหวัดอุดรธานี

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. เดินหน้าต่อ ลุยตลาดค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์ เร่งสร้างความเข้าใจในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม …

วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดงานสัมมนา “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแลธุรกิจแฟรนไชส์” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group) เช่น ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องบ้านผือ ชั้น 3 โรงแรมเซนทาราและคอนเวนชันเซ้นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยจัดขึ้นเป็นจังหวัดที่สาม

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ นำโดย นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์ในส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักรู้และระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย พ.ศ. 2562 และแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ กิจกรรมสำคัญของงานสัมมนานี้ ได้แก่ การอภิปรายในหัวข้อ “การกำกับดูแลธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560” ซึ่งเป็นการอภิปรายระหว่าง นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้าและประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติการค้าที่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ นายสุภัค หมื่นนิกร

ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและอนุกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติการค้าที่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ และ นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้อภิปราย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเอก ขุทรานนท์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าดังกล่าว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจทุกภาคส่วนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรีและเป็นธรรมนอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ ถามตอบในหัวข้อ “แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์” เพื่อตอบปัญหาและแนะนำแนวทางการปฏิบัติทางการค้าที่เหมาะสม รวมถึง สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมทางการค้า

 

 

Skip to content