ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมสัมมนาทางออนไลน์เรื่อง การดำเนินงานขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันในช่วงวิกฤตโควิด 19

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมกา…

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมทั้งฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ได้เข้าร่วมสัมมนาทางออนไลน์ เรื่อง การดำเนินงานขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันในช่วงวิกฤตโควิด 19 (Webinar on Competition Authorities’ Responses to COVID-19) ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า ทั้งนี้ องค์กรกำกับดูแลการแข่งขันของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Competition Commission: HKCC) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาทางออนไลน์ดังกล่าว โดยมีวิทยากรเป็นนักวิชาการด้านการแข่งขัน และผู้แทนจากองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันจากประเทศต่าง ๆ

การประชุมดังกล่าวมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินงานขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันในช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฏหมายการแข่งขันเพื่อแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็นในสถานการณ์ COVID-19 การผ่อนปรนการบังคับใช้กฎระเบียบด้านการกำกับดูแลการแข่งขันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของภาคเอกชน อันจะเป็นการทำให้มั่นใจว่าการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปถืงมือประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมสาธารณสุขเพื่อบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงผลกระทบด้านการแข่งขันที่เกิดจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ (Stimulus packages) และความช่วยเหลืออื่น ๆ จากภาครัฐ (State aids) เพื่อลดผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ต่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า และความท้าทายขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าภายหลังวิกฤตโควิด 19 ผ่านพ้นไป

นอกจากนี้ ผู้แทนจากองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย (ACCC) สาธารณรัฐอิตาลี (AGCM) สหราชอาณาจักร (CMA) ญี่ปุ่น (JFTC) ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (NCA) สาธารณรัฐประชาชนจีน (SAMR) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKCC) ได้ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานกำกับการแข่งขันทางการค้าในช่วงวิกฤตโควิด 19 เพื่อให้ประเทศอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ครั้งนี้ สขค. ได้แลกเปลี่ยนและจัดส่งข้อคิดเห็นต่อผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค โครงสร้างตลาดและกลไกการแข่งขันทางการค้าที่อาจจะเกิดการผูกขาด หรือจำกัดการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนในอนาคต ในการนี้ สขค. จึงมุ่งเน้นการกำกับดูแลการแข่งขันในตลาดด้วยการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับใช้มาตรการต่าง ๆ ให้การกำกับดูแลการแข่งขันเหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในช่วงวิกฤตโควิด 19 ณ ปัจจุบัน และจะมุ่งมั่นและเตรียมความพร้อมสำหรับการกำกับดูแลประเด็นด้านการแข่งขันที่จะมีความซับซ้อนและท้าทายมากยิ่งขึ้นในอนาคตเมื่อวิกฤตโควิด 19 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว

 

 

Skip to content