สขค. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางค้า พ.ศ. 2560” ในหัวข้อ ธุรกิจแฟรนไชส์กับกฎหมายแข่งขันทางการค้า

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางค้า…

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) โดยฝ่ายบริหารงานคดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางค้า พ.ศ. 2560” ในหัวข้อ ธุรกิจแฟรนไชส์กับกฎหมายแข่งขันทางการค้า
การฝึกอบรมครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีย์ พนมยงค์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือแนวปฏิบัติอื่นๆ โดยเฉพาะด้านธุรกิจ สำหรับใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

 

 

Skip to content