สขค. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรมกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาล…

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนางอร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าและการอนุญาโตตุลาการ และให้ความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ความเห็น เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และสนับสนุนกระบวนการด้านการอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การพิจารณาคดีการแข่งขันทางการค้าและการอนุญาโตตุลาการ การคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจโดยทั่วไปมีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจและสังคมในองค์รวมต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 

Skip to content