สขค. ได้รับเกียรติจาก Japan International Cooperation Agency of Thailand (JICA) ประจำประเทศไทย โดย Mr. Takeuchi Kazuo ผู้แทนระดับอาวุโส JICA ประจำประเทศไทยและ Mr. Mizukami Takahiro ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทยเข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. ได้รับเกียรติจาก Japan International Cooperation Agency of Thailand (JICA) ประจำประเทศไทย โดย M…

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้รับเกียรติจาก Japan International Cooperation Agency of Thailand (JICA) ประจำประเทศไทย โดย Mr. Takeuchi Kazuo ผู้แทนระดับอาวุโส JICA ประจำประเทศไทยและ Mr. Mizukami Takahiro ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทยเข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ณ ห้องประชุม 308 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
การหารือทวิภาคีในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแข่งขันทางการค้า และเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยและญี่ปุ่น ในการนี้ สำนักงาคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและ JICA Thailand ได้กำหนดแผนความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นขึ้น โดยจัดให้มี Webinar เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกฎหมายการแข่งขันทางการค้าระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าญี่ปุ่น (JFTC) และ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า การให้คำปรึกษาด้วยวิธีออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญของ JFTC การเข้าร่วมอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น และการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวเพื่อการจัดตั้งสถาบันด้านการแข่งขันทางการค้าโดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามุ่งหวังที่จะดำเนินการโครงการต่าง ๆ ข้างต้นให้สัมฤทธิ์ เพื่อให้ความร่วมมือในระยะยาวระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านการแข่งขันทางการค้าในอนาคตสามารถเกิดขึ้นได้จริง

 

 

Skip to content