สขค. ได้จัดทำโครงการ “อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะนักสืบสวนสอบสวน” ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. ได้จัดทำโครงการ “อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะนักสืบสวนสอบสวน” ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานค…

เมื่่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน ได้จัดทำโครงการ “อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะนักสืบสวนสอบสวน” ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมฯ และการอบรมในวันแรกเราได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ณ ห้อง BB201 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายฯ เพิ่มพูนทักษะ ศักยภาพและเสริมสร้างบุคคลิกภาพด้านการสืบสวนสอบสวน ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

 

Skip to content