สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันท…

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารงานคดี สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นประธานในการเปิดการบรรยาย และการบรรยายในวันเเรกเราได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

Skip to content