สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันท…

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานคดี สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และในช่วงเช้า เป็นการบรรยายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง บรรยายโดยคุณสุปราณี จงธรรมวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายเรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยศาสตรจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และทัศนะคติในการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้เกิดความรู้ ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

Skip to content