สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันท…

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานคดี สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง…กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อรพิน ผลสุวรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง…กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและการตรวจเงินแผ่นดิน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างทักษะความรู้และทัศนะคติในการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้เกิดความรู้ ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

 

Skip to content