สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดงานเสวนาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดงานเสวนาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.25…

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริหารงานคดี สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดงานเสวนาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวเปิดงานเสวนา และนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวที่มาของการจัดเสวนา ทั้งนี้ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับกลไกในการป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม และสภาพบังคับตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560” และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าที่ ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ดำเนินรายการเสวนา ในหัวข้อ “การบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560” เพื่อให้ผู้ที่สนใจใน พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 เข้าใจในพระราชบัญญัตินี้

 

 

Skip to content