นาย MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • นาย MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคณะผู้…

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นาย MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Japan International Cooperation Agency of Thailand: JICA Thailand) และคณะผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ของตน ในโอกาสนี้ นาย MORITA Takahiro ได้นำเสนอบทบาทและหน้าที่ของ JICA Thailand และทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือความร่วมมือในอนาคตระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น องค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า (Japan Fair Trade Commission: JFTC) และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผ่านความร่วมมือทางเทคนิค (Technical Cooperation) ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมทางออนไลน์ (Webinar) การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรเพื่อฝึกปฏิบัติงาน (Staff Exchange Program) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างองค์กรเพื่อปฎิบัติงานและให้คำปรึกษา (Expert Placement) การจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงเทคนิค และการก่อตั้งสถาบันการแข่งขันทางการค้า (Competition Academy) เป็นต้น ทั้งนี้ JICA Thailand ได้เสนอขั้นตอนการจัดทำความร่วมมือทางเทคนิค และเสนอให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานระหว่าง JFTC กับ สขค. และสำรวจความต้องการในการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อใช้จัดทำข้อเสนอขอรับความร่วมมือทางเทคนิค สำหรับปีงบประมาณญี่ปุ่น 2022 ต่อไป ที่ผ่านมา JICA Thailand JFTC และ สขค. ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ระหว่าง สขค. และ JFTC ครั้งที่ 1 (The 1st Webinar Between OTCC and JFTC) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ในการกำกับการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการพัฒนาข้อเสนอขอรับความร่วมมือทางเทคนิคระหว่าง สขค. และ JFTC ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ระหว่าง สขค. และ JFTC ครั้งที่ 2 (The 2nd Webinar Between OTCC and JFTC) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อนำเสนอนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยทั้งนี้ นาย MORITA Takahiro และคณะผู้ติดตามจาก JICA Thailand ได้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สขค. และยินดีจะสนับสนุนและเสริมสร้างความรวมมือร่วมกับ สขค. และ JFTC อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

Skip to content