สขค. และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ ครั้งที่ 1 (The 1st OECD – OTCC Online Workshop)

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Org…

วันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ ครั้งที่ 1 (The 1st OECD – OTCC Online Workshop) ในหัวข้อ การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นการผูกขาดหรือจำกัด หรือลดการแข่งขัน (Cartels) การออกแบบและบังคับใช้มาตรการลดหย่อนโทษ (Leniency Programme) และการกำหนดค่าปรับ (Finning) ภายใต้โครงการ OECD – Thailand Country Programme เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สขค. ในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อันจะเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content