สขค. จับมือ 13 สถาบันฯ ผลักดัน MOU สร้างรากฐานด้านการแข่งขันฯ ที่เสรีและเป็นธรรม

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. จับมือ 13 สถาบันฯ ผลักดัน MOU สร้างรากฐานด้านการแข่งขันฯ ที่เสรีและเป็นธรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง โดยมี นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกับผู้แทนอธิการบดีทั้ง 13 มหาวิทยาลัย ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นประธานในพิธีลงนามเพื่อมุ่งสร้างรากฐานด้านการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าเป็นการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ ภายในงานพิธีลงนามฯ ยังมีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาค” ซึ่งมีผู้แทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมีนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทการพัฒนาองค์ความรู้และการเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาค

 

 

 

Skip to content