สขค. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ณ ห้องประชุม 308 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับส…

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) โดยฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ (นร.) จัดประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ณ ห้องประชุม 308 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยสำนักงานศาลปกครอง มีนางสาวศรีไพร รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ดร. เจตต์ สถาวรศีลพร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าวและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีหม่อมหลวงปรียทิพย์ เทวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน นางสาวนปภัช ฑิรากันฐิก ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร นางสุณี โกวิทวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม นางนันทลี รอดสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ และว่าที่ร้อยตรีเอก ขุทรานนท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content