สขค. และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 (The 2nd OECD – OTCC Online Workshop) ในหัวข้อ “การกำกับดูแลการรวมธุรกิจ (Merger Control)” ภายใต้โครงการ OECD – Thailand Country Programme

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ (Or…

เมื่อวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 (The 2nd OECD – OTCC Online Workshop) “การกำกับดูแลการรวมธุรกิจ (Merger Control)”  ภายใต้โครงการ OECD – Thailand Country Programme เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สขค. ในการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศระหว่างประเทศ และเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
อันจะเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฎิบัติการข้างต้นได้ให้การบรรยาย ถ่อยทอดองต์ความรู้ และแลกเลี่ยนประสบการณ์
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าจาก OECD สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร (CMA) โปรตุเกส (PCA) สาธารณรัฐเกาหลี (KFTC) และออสเตรเลีย (ACCC) โดยมีหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการข้างต้นที่สำคัญ ได้แก่
แนวทางการกำกับดูแลการรวมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในระดับโลก
การกำหนดขอบเขตตลาดและวิธีการวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์ผลกระทบจากการรวมธุรกิจในแนวนอนและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ การระบุขอบเขตตลาดด้านภูมิศาสตร์ ทฤษฎีการส่งผลกระทบร้ายแรง
ในการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ และการรวมธุรกิจในแนวดิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content