การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 26th AEGC Meeting and Related Meetings)

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยว…

เมื่อวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป และผู้แทนฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)
ได้เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน ครั้งที่ 26 และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 26th ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) Meeting and Related Meetings) ทางออนไลน์

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านการแข่งขันทางการค้าที่สำคัญ
ในปัจจุบัน การดำเนินงานขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน และ
การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านนโยบายและกฏหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน โดยผู้แทน สขค. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการดำเนินโยบายการแข่งขันทางการค้า และการบังคับใช้กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าของไทย รวมทั้งหารือการเตรียมการประชุมสัปดาห์การแข่งขันทางการค้า
ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนครั้งที่ 2 (The 2nd EU – ASEAN Competition Week) การดำเนินโครงการความร่วมมือทางเทคนิค ภายใต้กองทุนการบูรณาการระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน ระยะที่ 3
(Japan – ASEAN Integration Fund (JAIF) Phase III) ซึ่ง สขค. เป็นหน่วยงานผู้บริหารโครงการ (Proponent) และประเด็นหลัก (Key Elements) ที่จะถูกใช้เป็นสาระสำคัญในการจัดทำข้อบทการคุ้มครองผู้บริโภค
ภายใต้บทการแข่งขันทางการค้า สำหรับการปรับปรุงความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia- New Zealand Free Trade Area: AANZFTA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content