สขค. จัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กขค. เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับที่ 3)

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. จัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กขค. เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทาง…

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับที่ 3) เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในลักษณะ Master Franchise และ Area Development โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติการค้า
ที่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ นำโดยนายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า
ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ และนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมด้วย ณ ห้อง 308 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.otcc.or.th ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 หรือจัดส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล [email protected] จากนั้นจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content