สขค. จัดโครงการอบรม “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “หลักการกำหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด” และหัวข้อ “Competition Harm”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. จัดโครงการอบรม “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” รูปแบบออนไลน์ ใน…

เมื่อวันที่ 24 และ วันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน ได้จัดโครงการอบรม “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “หลักการกำหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด” และหัวข้อ “Competition Harm” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content