สขค. ได้จัดอบรมเรื่อง “เจาะลึกกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในรูปแบบออนไลน์

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. ได้จัดอบรมเรื่อง “เจาะลึกกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 6 วันที่ 13 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน (พส.) ได้จัดอบรมเรื่อง “เจาะลึกกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในรูปแบบออนไลน์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเจาะลึกกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในเชิงลึกของกฎหมาย และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content