สขค. ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนจากสำนวนคดี”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้…

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวนได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนจากสำนวนคดี” บรรยายโดย นางฐิตินันท์ สตสมุทรจิตร์ ว่าที่ร้อยตรีเอก ขุทรานนท์ นายนินนาท เกิดลาภผล และนางสาวปิยาพัชร ทับอินทร์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยบรรยายผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content