สขค. โดยฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการอบรมครั้งสุดท้าย ภายใต้ “โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. โดยฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDR…

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการอบรมครั้งสุดท้าย ภายใต้ “โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด” เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการศึกษาวิเคราะห์จากโครงการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวที่สนับสนุนให้พนักงานของสำนักงานสามารถนำผลการศึกษาวิเคราะห์และข้อมูลมาใช้ประกอบในการปฏิบัติงานด้านการติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจได้ โดยจัดอบรม เรื่อง “ข้อเสนอนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลและติดตามพฤติกรรมทางการค้าและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการแข่งขันทางการค้าจากภาคเอกชน” ซึ่งมี ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และคุณชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ อดีตผู้บริหารบริษัท ดีเอสจี ประเทศไทย (มหาชน) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล กรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้เกียรติเข้าร่วมฟังบรรยายในการอบรมดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content