ประกาศ

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ประกาศ กขค.

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ประกาศ สขค.

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์) ตำแหน่งนักวางแผนโครงการ ระดับกลาง

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)

อื่นๆ

ประกาศ อื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 (พนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับต้น)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และขอบเขตหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 (พนักงานตำแหน่งประเภทปฎิบัติงานระดับต้น)

คณะกรรมการสรรหา

ประกาศ คณะกรรมการสรรหา

Skip to content