เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามปัจจัย สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561

  • หน้าแรก
  • ประกาศ
  • เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเ…
Skip to content