ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

สรุป คำถาม – คำตอบ กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า”

เอกสารประกอบการสัมมนางานวันแข่งขันทางการค้า (Competition Day) 10 ตุลาคม 2562

รู้จักพฤติกรรม Tacit Collusion และ Conscious Parallelism   15 มีนาคม 2562

คำศัพท์ที่น่าสนใจ   15 มีนาคม 2562

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   24 กุมภาพันธ์ 2562

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   24 กุมภาพันธ์ 2562

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560   3 กุมภาพันธ์ 2562

 
Skip to content