หมวดหมู่: กิจกรรม

เลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00น. เลขาธิก […]
ดูรายละเอียด

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 26th AEGC Meeting and Related Meetings)

เมื่อวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายกิ […]
ดูรายละเอียด

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) และเลขาธิการฯ พร้อมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายฯ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายฯ สขค. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ใหม่ 3 ท่านได้แก่ นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ , นายรักษเกชา แฉ่ฉาย, ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

เมื่อวันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการการแข่งขันท […]
ดูรายละเอียด

สขค. และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 (The 2nd OECD – OTCC Online Workshop) ในหัวข้อ “การกำกับดูแลการรวมธุรกิจ (Merger Control)” ภายใต้โครงการ OECD – Thailand Country Programme

เมื่อวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่ […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสำรวจตลาด (Market Survey) และการศึกษาตลาด (Market Study) ร่วมกับองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission: JFTC) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ณ ห้องประชุม 213

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องแคทรียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อระดมความเห็นจาก คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ผู้บริหารและพนักงานของ สขค.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ปรึกษาโครงการการทำแผนปฏิบั […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ณ ห้องประชุม 308 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันท […]
ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลั […]
ดูรายละเอียด

สขค. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมท่าเรือคลองเตย และประชุมหารือแนวทางการค้าแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าและอัตราค่าระวางเรือที่สูงขึ้น

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลข […]
ดูรายละเอียด
Skip to content