หมวดหมู่: กิจกรรม

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “องค์กรของรัฐและระเบียบการแข่งขันทางการค้า”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลข […]
ดูรายละเอียด

นายสันติชัย สารถวัลแพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได้รับเกียรติจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เจาะลึก Credit Term….SMEs ไทยต้องรู้”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสันติชัย สารถวัลแพศย์ กร […]
ดูรายละเอียด

สขค. มอบเงินบริจาคที่รวบรวมจากบุคลากรในสำนักงานฯ ให้แก่ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศาตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธ […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดอบรมให้ความรู้หัวข้อ “Introduction to Big Data” และได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธาพล พุ่มพิเชษฏฐ์ มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่ […]
ดูรายละเอียด

สขค. ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ Mr. Paul Stephens รองคณะหัวหน้าผู้แทนออสเตรเลีย (Deputy Head of Mission Bangkok) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อหารือการจัดทำความร่วมมือระหว่าง สขค. มูลนิธิเอเชีย และสถานทูตออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งข […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดโครงการอบรม “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “หลักการกำหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด” และหัวข้อ “Competition Harm”

เมื่อวันที่ 24 และ วันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒน […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กขค. เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับที่ 3)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน […]
ดูรายละเอียด

เลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00น. เลขาธิก […]
ดูรายละเอียด
Skip to content