Category: กิจกรรม

สขค. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมท่าเรือคลองเตย และประชุมหารือแนวทางการค้าแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าและอัตราค่าระวางเรือที่สูงขึ้น

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลข […]
ดูรายละเอียด

สขค. และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ ครั้งที่ 1 (The 1st OECD – OTCC Online Workshop)

วันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งข […]
ดูรายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดงานเสวนาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริหารงานคดี สำนักงานคณะกร […]
ดูรายละเอียด

นาย MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นาย MORITA Takahiro หัวหน […]
ดูรายละเอียด

การยางแห่งประเทศไทยจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 การยางแห่งประเทศไทยจัดประช […]
ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “องค์กรของรัฐและระเบียบการแข่งขันทางการค้า” จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษ […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานคดี สำนั […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานคดี สำนักงานคณะก […]
ดูรายละเอียด
Skip to content