Category: ประกาศ

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 (พนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับต้น)

     
ดูรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 (พนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับต้น)

ดูรายละเอียด
Skip to content