หมวดหมู่: ประกาศอื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 (พนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับต้น)

ดูรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และขอบเขตหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 (พนักงานตำแหน่งประเภทปฎิบัติงานระดับต้น)

ดูรายละเอียด

เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (ภาค 2) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีปฏิบัติ

ดูรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561

ดูรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบประเมินคัดเลือกภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (ภาค 2)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประจำปีงบประมาณ 2561

ดูรายละเอียด

มาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบและผู้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1)

ดูรายละเอียด
Skip to content