หมวดหมู่: ผลการรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณีผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผ่านทางระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ

           
ดูรายละเอียด

เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารกับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยการประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง (Focus Group)

           
ดูรายละเอียด
Skip to content