Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สขค. เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุจกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีคัดเลือก

ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์ใหม่และคู่มืออัตลักษณ์องค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานแห่งใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด
Skip to content