หมวดหมู่: เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

           
ดูรายละเอียด
Skip to content