หมวดหมู่: เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ชี้แจ้งข้อสอบถามปัญหาระหว่างการประกวดราคาจ้าง กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียด
Skip to content