หมวดหมู่: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการรวมธุรกิจและติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจภายหลังการรวมธุรกิจ

                […]
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การรวมธุรกิจและแนวทางการรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม

                […]
ดูรายละเอียด
Skip to content