หมวดหมู่: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฎิบัติการด้านดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

ดูรายละเอียด

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ดูรายละเอียด
Skip to content