Category: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

“>    
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานแห่งใหญ่ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

     
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

 
ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์ใหม่และคู่มืออัตลักษณ์องค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานแห่งใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด
Skip to content