การสัมมนา / บรรยาย

การสัมมนา / บรรยาย

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “องค์กรของรัฐและระเบียบการแข่งขันทางการค้า”

ดูรายละเอียด

นายสันติชัย สารถวัลแพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได้รับเกียรติจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เจาะลึก Credit Term….SMEs ไทยต้องรู้”

ดูรายละเอียด

สขค. มอบเงินบริจาคที่รวบรวมจากบุคลากรในสำนักงานฯ ให้แก่ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ดูรายละเอียด

สขค. ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ Mr. Paul Stephens รองคณะหัวหน้าผู้แทนออสเตรเลีย (Deputy Head of Mission Bangkok) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อหารือการจัดทำความร่วมมือระหว่าง สขค. มูลนิธิเอเชีย และสถานทูตออสเตรเลีย

ดูรายละเอียด

สขค. จัดโครงการอบรม “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “หลักการกำหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด” และหัวข้อ “Competition Harm”

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) และเลขาธิการฯ พร้อมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายฯ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายฯ สขค. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ใหม่ 3 ท่านได้แก่ นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ , นายรักษเกชา แฉ่ฉาย, ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

ดูรายละเอียด
Skip to content