การสัมมนา / บรรยาย

การสัมมนา / บรรยาย

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ และฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วม ได้เข้าพบนางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 และมอบของที่ระลึก

ดูรายละเอียด

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้การต้อนรับประธานกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมคณะ ซึ่งเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ดูรายละเอียด

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) โดย นพ.ทวิราป ตันติวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ และ ดร.พินทุ์สุดา เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและกลุ่มผู้ป่วยสัมพันธ์ ได้เข้าพบหารือและขอรับข้อเสนอแนะกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด

สขค. โดยฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการอบรมครั้งสุดท้าย ภายใต้ “โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด”

ดูรายละเอียด

สขค. โดยฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภายใต้ “โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด”

ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้สัมภาษณ์รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง MCOT HD ช่อง 30 ในหัวข้อ “สขค.ผลักดันเครดิตเทอม ตัวช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับ SMEs”

ดูรายละเอียด

สขค. โดยฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภายใต้ “โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด”

ดูรายละเอียด

นายสันติชัย สารถวัลแพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติจาก สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณี SMEs เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการ”

ดูรายละเอียด

สขค. ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ประจำปี 2564 หัวข้อ “ความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในยุคดิจิทัล”

ดูรายละเอียด

สขค. โดยฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริการ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์สภาพการประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการ และข้อเสนอเพื่อส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

ดูรายละเอียด

สขค. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดบทความ ภายใต้ “โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการแข่งขัน ทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม” หัวข้อ “ความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในยุคดิจิทัล”

ดูรายละเอียด

นาย MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Japan International Cooperation Agency of Thailand: JICA Thailand) และคณะผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด
Skip to content