การสัมมนา / บรรยาย

การสัมมนา / บรรยาย

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) และเลขาธิการฯ พร้อมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายฯ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายฯ สขค. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ใหม่ 3 ท่านได้แก่ นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ , นายรักษเกชา แฉ่ฉาย, ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

ดูรายละเอียด

สขค. และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 (The 2nd OECD – OTCC Online Workshop) ในหัวข้อ “การกำกับดูแลการรวมธุรกิจ (Merger Control)” ภายใต้โครงการ OECD – Thailand Country Programme

ดูรายละเอียด

สขค. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสำรวจตลาด (Market Survey) และการศึกษาตลาด (Market Study) ร่วมกับองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission: JFTC) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ณ ห้องประชุม 213

ดูรายละเอียด

สขค. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องแคทรียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อระดมความเห็นจาก คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ผู้บริหารและพนักงานของ สขค.

ดูรายละเอียด

สขค. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ณ ห้องประชุม 308 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560”

ดูรายละเอียด
Skip to content