การสัมมนา / บรรยาย

การสัมมนา / บรรยาย

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดงานเสวนาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ดูรายละเอียด

นาย MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด

การยางแห่งประเทศไทยจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “องค์กรของรัฐและระเบียบการแข่งขันทางการค้า” จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ดูรายละเอียด

สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ดูรายละเอียด

สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ดูรายละเอียด

สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ดูรายละเอียด

สขค. จัดกิจกรรมเผยแพร่และอภิปรายผลการศึกษาการประเมินการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ (The Launching Event of Thailand’s Competition Assessment Reports) ภายใต้โครงการความร่วมมือ OECD – ASEAN Competition Assessment

ดูรายละเอียด

สขค. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับและส่งอาหารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร หรือ ไกด์ไลน์ ฟู้ด เดลิเวอรี่

ดูรายละเอียด
Skip to content