การสัมมนา / บรรยาย

การสัมมนา / บรรยาย

สขค. และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ ครั้งที่ 1 (The 1st OECD – OTCC Online Workshop)

ดูรายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดงานเสวนาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ดูรายละเอียด

นาย MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด

การยางแห่งประเทศไทยจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “องค์กรของรัฐและระเบียบการแข่งขันทางการค้า” จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ดูรายละเอียด

สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ดูรายละเอียด

สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ดูรายละเอียด

สขค. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ดูรายละเอียด
Skip to content