คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 • หน้าแรก
 • คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์

รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สมชาติ สร้อยทอง

กรรมการการแข่งขันทางการค้า

สันติชัย สารถวัลย์แพศย์

กรรมการการแข่งขันทางการค้า

อร่ามศรี รุพันธ์

กรรมการการแข่งขันทางการค้า

ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

กรรมการการแข่งขันทางการค้า

สมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์

กรรมการการแข่งขันทางการค้า

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าชุดที่ผ่านมา อดีต – ปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 • เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
 • ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 • กํากับดูแลการประกอบธุรกิจและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
 • พิจารณาเรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
 • พิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอตามมาตรา ๕๙
 • วางระเบียบการสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน
 • ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 • ดําเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามมาตรา ๗๘
 • พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
 • เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็น
 • เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย ของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า
 • ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งที่เป็น อุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ทําให้เกิดการกีดกัน จํากัดการแข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
 • กําหนดแผน กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน
 • ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินงานอื่นของสํานักงาน
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ใช้บังคับเป็นการ ทั่วไป เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
Skip to content