ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

กรรมการการแข่งขันทางการค้า

ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Economics) Carleton University, Ottawa, Canada
 • M.PA. (Development) Carleton University, Ottawa, Canada 
 • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน ประสานมิตร
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (กรรมาธิการเศรษฐกิจ)
 • กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการการบริหารสำนักงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • กรรมการบริหารสำนักงานเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
 • กรรมการบริหารสถาบันวัสดุศาสตร์
 • กรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • กรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Skip to content