ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

ประวัติการศึกษา

  • เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  Syracuse University, USA
  • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต   Syracuse University, USA
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประวัติการทำงาน

  • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
  • คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กระทรวงการคลัง
  • กรรมการนโยบายและติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร์
  • กรรมการคุ้มครองจริยธรรม กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
Skip to content