สมชาติ สร้อยทอง

กรรมการการแข่งขันทางการค้า

สมชาติ สร้อยทอง

ประวัติการศึกษา

  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2538
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2519

ประวัติการทำงาน

  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
  • อธิบดีกรมการค้าภายใน
  • ที่ปรึกษาการพาณิชย์
  • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมการค้าภายใน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Skip to content