จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ชี้แจ้งข้อสอบถามปัญหาระหว่างการประกวดราคาจ้าง กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง ประกวดราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบพื้นโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อนำสู่สำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิตอล โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิก

เรื่อง ยกเลิก โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสู่สำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

Skip to content