จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – โครงการจ้างเหมาบริการเฝ้าข่าว ตัดข่าว (Clipping News) และ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าบริโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

ประกาศยกเลิก

เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าบริโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ สขค. เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุจกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีคัดเลือก

Skip to content