เรื่อง แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจรับซื้อผลไม้ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 6 มิถุนายน 2563

การจัดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เรื่อง แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกระทำอันเป็นการผูกขาด

หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจรับซื้อผลไม้

ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 6 มิถุนายน 2563

ทางเว็บไซต์ www.otcc.or.th

*** ผู้แสดงความคิดเห็นต้องระบุ ชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจําตัวประชาชน ก่อนแสดงความคิดเห็นให้ครบถ้วน

โดยการแสดงความคิดเห็นจะต้องใช้ถ้อยคําสุภาพไม่ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทผู้ใด

โปรดแสดงความคิดเห็นในเรื่อง / ประเด็น ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 6.
ลำดับที่ 7.
ลำดับที่ 8.

หมายเหตุ  จัดส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  [email protected]

———————————–

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

โทรศัพท์ 0 2199 5411  โทรสาร 0 2143 7716

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  [email protected]

Skip to content