สขค. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสำรวจตลาด (Market Survey) และการศึกษาตลาด (Market Study) ร่วมกับองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission: JFTC) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ณ ห้องประชุม 213

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสำรวจตลาด (Market Survey) และการศึกษาตลาด (Market Study) ร…

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสำรวจตลาด (Market Survey) และการศึกษาตลาด (Market Study) ร่วมกับองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission: JFTC) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ณ ห้องประชุม 213 สขค. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งประสบการณ์ในด้านการจัดทำการสำรวจตลาด (Market Survey) และการศึกษาตลาด (Market Study) อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง สขค. และ JFTC ในอนาคต และเป็นการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติอันดีระหว่างประเทศ

 

 

 

“>

 

 

Skip to content