สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) โดย นพ.ทวิราป ตันติวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ และ ดร.พินทุ์สุดา เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและกลุ่มผู้ป่วยสัมพันธ์ ได้เข้าพบหารือและขอรับข้อเสนอแนะกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) โดย นพ.ทวิราป ตันติวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยแ…

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) โดย นพ.ทวิราป ตันติวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ และ ดร.พินทุ์สุดา เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและกลุ่มผู้ป่วยสัมพันธ์ ได้เข้าพบหารือและขอรับข้อเสนอแนะกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างการตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายในธุรกิจสาขาการแพทย์และสุขภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับเภสัชภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ โดยมีนายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ นายชลิต สวัสดิโภคิน หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์โครงสร้างและระบบธุรกิจ 1 ว่าที่ร้อยตรีเอก ขุทรานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์โครงสร้างและระบบธุรกิจ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค และฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค เข้าร่วมการหารือดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content