หมวดหมู่: ประกาศยกเลิก

เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยกเลิกโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ OTCC เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Branding) ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการจัดทำสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ และวิทยุ กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์

ดูรายละเอียด
Skip to content