สันติชัย สารถวัลย์แพศย์

กรรมการการแข่งขันทางการค้า

สันติชัย สารถวัลย์แพศย์

ประวัติการศึกษา

  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. นบส. 2 รุ่นที่ 5 (ปี 2556)
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. นบส. รุ่นที่ 54 (ปี 2550)
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ชุดรักษาการ)
  • อดีตอนุกรรมาธิการพาณิชย์ สนช.
  • อดีตรองอธิบดีกรมการค้าภายใน
  • อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
Skip to content