การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สรุปแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้างโครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร
O3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

O8Q&Aช่องทางการติดต่อสอบถาม
O9Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10แผนดำเนินงานประจำปีแผนดำเนินงานประจำปี
O11รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E-ServiceE-Service
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและทรัพยากรบุคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตประจำปีรายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการป้องกันทุจริต

O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
Skip to content