ประกาศ สขค. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการแข่งจันทางการค้า ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

  • หน้าแรก
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศ สขค. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผน…
Skip to content